+38 068 300 30 40
До сайту університету

Кафедра маркетингу і рекламного бізнесу

Галенін Роман Володимирович

Завідувач кафедри маркетингу і рекламного бізнесу Кандидат економічних наук

Марченко Світлана Миколаївна

Доцент кафедри маркетингу і рекламного бізнесу

Кандидат економічних наук, доцент, професор Міжнародної Кадрової Академії, член ГО "Українська Асоціація Маркетингу"

Васюткіна Наталія Володимирівна

Доктор економічних наук, професор кафедри Маркетингу і рекламного бізнесу, член ГО "Українська Асоціація Маркетингу"

Каліна Ірина Іванівна

Доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу і рекламного бізнесу

Вишнівська Богдана Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і рекламного бізнесу, Член ГО "Українська Асоціація Маркетингу"

Панченко Ольга Вікторівна

Доктор філософії, доцент кафедри маркетингу і рекламного бізнесу

Досягнення у професійній діяльності (відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

за освітньою програмою «МАРКЕТИНГ» освітнього рівня «Бакалавр»

 

з/п

Прізвище, ім’я

та по батькові викладача

Види і результати пункту наукової та професійної діяльності, що вказані в переліку пункту 30 Ліцензійних умов

Особи, які працюють за основним місцем роботи

 

 

 

1.

Марченко Світлана Миколаївна

1.Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Основні тенденції та проблеми розвитку ринку аудиторських послуг в Україні / О. О. Власенко, С. М. Марченко // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 5. - С. 343-350. (Scopus)  - http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_5_41

2. Formation and development of brand equity capital of the higher educational institution / Valeriya G. Shcherbak , Svіtlana M. Marchenko// Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 6. - С. 213-221. (Scopus) -http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_6_41

5.

3. Марченко С. Маркетингове ціноутворення в економічній діяльності підприємства на ринку технічних засобів в АПК/Наукові праці МАУП / редкол.: А.М. Подоляка (гол. Ред.)[та ін.].- К.: ДП „Вид. Дім „Персонал”.-2019. – С. 56-63.

4.Peculiarities of management of insurance company services under the influence of the covid-19 pandemic/ Olena O. Vlasenko Svitlana M. Marchenko/ Менеджмент. Вип. 2(32).-2020 –С. 146-155.

5. Problems of development of modern international marketing in the conditions of globalization of world markets/ Svitlana M. Marchenko, Olena O. Vlasenko/ Вісник КНУТД. Серія Економічні науки Вип. 6(153).-2020 –С. 126-139.

12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Перспективи розвитку ринку аудиторських послуг в умовах економічної кризи // ІІІ Міжвузівська наукова конференція „Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи”, 25 березня 2016 р.

2. Проблеми та перспективи розвитку агрологістики в сучасних умовах економічного розвитку підприємств // Міжвузівський круглий стіл «Економіка і управління підприємством: сучасні реалії та перспективи розвитку» К., 2016. С.12-14.

3. Сучасний стан інституціонального розвитку громадянського суспільства в Україні/ Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. / редкол.: М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. — К.: МАУП, 2020 р. С. 132-134.

4. Prospects of introduction and development of non-formal education in Ukraine: domestic and foreign experience/ Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.] – Вип. 12: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. “Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності”, (Київ, Міжрегіональна Академія управління персоналом, 20 квітня 2021 р.) / редкол.: М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. - 2021.– С. 307-310.

5. Vdovenko N., Marchenko S., Solod O. Management of quality and ecological safety of aggregate agricultural product: resource saving, marketing innovations, state initiatives // Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects: collective monograph. – 2021. P. 259-264.

19.Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член Української асоціації маркетингу

20. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

Приватна практика надання маркетингових послуг (2016-2021 рр.)

2.

Вишнівська Богдана Вікторівна

3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

а) Економіка та врядування: навчальний посібник / Б. В. Вишнівська. - К.: Аграр Медіа Груп, 2016. - 313 с.

б) HR-менеджмент в інноваційній діяльності: навчальний посібник / Б. В. Вишнівська; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ТОВ "Центр поліграфії "Компринт", 2017. - 250 с.

4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» [Методичні вказівки для підготовки фахівців ОКР «Магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»] : методический материал / Національний університет біоресурсів і природокористування України; уклад. Б.В. Вишнівська. - К. : ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2016. - 182 с.

2.  Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «HR- менеджмент в інноваційній діяльності»: методичні рекомендації для студентів ОС «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» «Управління інноваційною діяльністю» / уклад. Б. В. Вишнівська. - К., 2017. - 64 с. 

3. Методичні рекомендації до практичних занять «HR- менеджмент в інноваційній діяльності» : методичні рекомендації для студентів ОС «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» «Управління інноваційною діяльністю» / уклад. Б. В. Вишнівська. - К. : , 2017. - 65 с.

7. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

Офіційний опонент Горбатюка Олександра Вікторовича «Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора». Шифр та назва спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада – Д 26.350.01 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

19.Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член Української асоціації маркетингу

3..

Власенко  Олена Олександрівна

4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Власенко О.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг у банках» (для спеціалістів, магістрів).-К.: МАУП, 2016.- 33 с.

2. Власенко О. О. Методичні рекомендації до підготовки дипломних робіт зі спеціальності «Маркетинг» освітнього рівня «Магістр».— К.: ЦП «Компринт», 2021.-18 с. : іл.- Бібліогр.:  17 с.

3. Власенко О. О. Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт зі спеціальності «Маркетинг» освітнього рівня «Бакалавр». — К.: ЦП «Компринт», 2021.-12 с.: іл.- Бібліогр.:  11 с. 

12.Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Власенко О.О. Коморбідність постпандемічного розвитку громадянського суспільства України в розрізі евроінтеграційних процесів // «Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва» МАУП, Науково-практична конференція  від 20.11.2020.

2.Власенко О.О. Інноваційні підходи до управління підприємством в умовах нової соціальної реальності»//

 «Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності»: VI Міжнародна науково-практична конференція  МАУП, від 20 квітня 2021 року

3. Vlasenko O.O. Strategic directions of personnel management in a post-liquid crisis situation //  «Економіка та людиноцентризм: сучасний фундамент розвитку людства»: V Міжнародна наукова конференція , 23-24 квітня 2021 року на базі факультету економіки та менеджменту в Університеті Лейпцигу (Німеччина).

4. Власенко О.О. Етичні та психологічні аспекти ділових взаємовідносин у постковідній реальності  //«Actual trends of modern scientific research»: X Міжнародна науково-практична конференція, 9-11 травня 2021 року, Мюнхен, Німеччина

5. Власенко О.О. Управління міжнародними зв’язками підприємства в умовах кризової ситуації спричиненої Covid-19// I Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of modern science, society and education»

8-10 серпня 2021 року, Харків, Україна

14.Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

Студентський гурток «Новітні технології управління»

19.Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Членство в громадській організації «Українська Асоціація Маркетингу»

4.

Галенін Роман Володимирович

1.Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Halenin R.., Artyukhov and other,.Determining the stable operation range of the equipment to obtain NH4NO3 granules with nanoporous structure. Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2018 (Scopus)

2. Halenin R., Artyukhov and other,. Modification of the Porous Ammonium Nitrate Granules: Impact of the Modifier Type on the Granule Nanoporous Structure.   Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2019 (Scopus)

3. Dumchikov, M., Kononenko, N., Batsenko, L., Halenin, R., Hlushchenko  (2020).  Issues of regulating cryptocurrency and control over its turnover: international experience.  Revista Amazonia Investiga,  N/Volume 9 -Issue 31: 10-20/ July,2020 http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.31.07.1 (Web of Science)

4. Баценко Л.М., Галенін Р.В., Стеценко Я.Е. Збалансованість винагороди та покарання в системі управління мотивацією на підприємстві. Інфраструктура ринку.2020. №39

5. Баценко Л.М., Галенін Р.В., Комаров О.Д. Інноваційна діяльність компаній: розробка інноваційних стратегій та їх оцінка. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». Вип. 48, 2020.  С. 32-42

6. Баценко Л.Н., Галенін Р.В., Паливода В.І.  Модель формування інвестиційного прибутку. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія „Економічні науки”. № 1, 2018. 130-137.

2. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1.Теорія організації: навчальний посібник/ Л.М. Баценко, Р.В. Галенін, М.М. Ксенофонтова, - Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016 – 362с.

2. Адміністративний менеджмент: підпучник / Л.М.Баценко, Р.В.Галенін, Ткаченко В.В. - Суми, 2021. – 355 с.

3. Batsenko L., Halenin R., Ruan Shuangshan. Problems and countermeasures of personnel development in Chinese. Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-02-3; P. 209-219.

4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Галенін Р.В. Маркетинг. Конспект лекций для студентов 3 курса направления подготовки  «Менеджмент», «Маркетинг», «Економика предприятий». Суми: Вид. СНАУ, 2015.- 85c.

2. Halenin R.. Batsenko L.  Strategic management at the enterprise:  methodological guidelines for individual work for students 4-year field of study 073 "Management", 074"Public administration" full-time and distance learning in higher educational institutions- Sumy: SNAU 2020.- 29 p.

3. Halenin R. Administrative management: methodological guidelines for individual work for students 4-year field of study 073 "Management", 074"Public administration" full-time and distance learning in agrarian higher educational institutions- Sumy: SNAU 2016.- 31 p.

5. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств» (2016). Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Галенін Р.В., Баценко Л.М. Шляхи вдосконалення управління персоналом. Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна, 19 лютого 2021 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2021. – С.171-174.

2. Liudmyla Batsenko, Roman Halenin, Wang Haibo. Innovative approaches to managing the development of social partnership. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 29, 2020 / [organizer] Ljubljana School of Business, coorganizers of the Conference Odesa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics (Odesa, Ukraine) and College of Computer Science and Business Communications EMPIRICA (Bosnia and Herzegovina); editors Lidija Weis, Viktor Koval, Katarina Aškerc. – Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. Pp 89-99

3. Галенін Р.В. Управління розвитком суб’єктів господарювання в умовах гіперконкуренції та глобалізації.  Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів Х Міжнародної науковопрактичної конференції, 18 травня 2018 р., м. Харків. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С.110-112.

4. Галенін Р.В. Перешкоди для впровадження концепції  AMS на підприємствах. ХІІІ-а Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 100-річчю від часу утворення у складі Міністерства земельних справ комітетів – вченого сільськогосподарської освіти та 80-річчю від дня народження академіка НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України, Героя України, президента Національної академії аграрних наук України (1996–2011) Михайла Васильовича Зубця (1938–2014). м. Київ, 18 травня 2018 року/ Нац. акад. аграр. наук України ; – К. : ТОВ «Наш формат», 2018. – Ч. 1.

5.Галенін Р.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі використання інструментів маркетингу. International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April12-13th, 2018. Poznan, Poland– С. 3-7.

13. Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: «Marketing», «International marketing», «Infrastructure of product market» , «Innovative activity»

19.Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член Української асоціації маркетингу

5.

Васюткіна Наталія Володимирівна

1.Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Васюткіна Н.В. Маркетинг цінностей як домінанта розвитку суб’єктів господарювання // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. К., 2018. – №2(13).– С.61-68.

2. Васюткіна Н.В. Маркетинг взаємовідносин та партнерської взаємодії підприємств: концептуальні підходи, сучасні інструменти // Економіка та управління.  К., 2019. – № 1.– С.5-21.

3. Vasiutkina N. The state and ways of Ukrainian food industry development in terms of integration into European economic space / N. Vasiutkina,  O. Boiko, O. Bavyko, S.Yermak //Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019.– Vol. 27. Рp. 69-86. (Scopus)

4.Vasiutkina N. Problems of ensuring milk quality in Ukraine in terms of European standards implementation / N.Vasiutkina, O.Boiko, O.Bavyko, S.Yermak // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019.– Vol. 27. Р. 15-21.  (Scopus)

5.Vasiutkina N. Innovative determinants of development of industrial enterprises of Kyiv / N. Vasiutkina,  O. Boiko, O.Kondratiuk // Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o.–  2019. – Pр. 368-381.

6. Vasiutkina N. Innovative initiatives of development of ukrainian and South-Korea industries in the period of globalization challenges /  O. Boiko, N. Vasiutkina,  O.Kondratiuk, I. Stoianenko// Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020.– Vol. 32. Рp. 43-53. (Scopus)

7. Vasiutkina N. Ukrainian-Chinese cooperation of industrial enterprises on innovative principles/,  O. Boiko, N. Vasiutkina, O.Kondratiuk, I. Stoianenko// Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020.– Vol. Vol. 32, pp. 74-89. (Scopus)

8. Vasiutkina N. Research of bottled water consumers’ behavior in Europe and Ukraine considering current economic and environmental conditions / N. Vasiutkina, O. Lazebnyk// Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020.– Vol. Vol. 14. Рp. 106-113. (Scopus)

4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для напряму  підготовки  075 «Маркетинг», електронний варіант. Київ: Європейський університет, 2017. – 68 с.

2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародний маркетинг» для напряму  підготовки  075 «Маркетинг», електронний варіант. Київ: Європейський університет, 2017. – 49 с.

3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для напряму  підготовки  075 «Маркетинг» електронний варіант. Київ: Європейський університет, 2017. – 67 с.

4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для напряму  підготовки  075 «Маркетинг» електронний варіант. Київ: Європейський університет, 2017. – 58 с.

7. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

19.11.2020  офіційний опонент у спеціалізованій вчені раді ДФ 26.102.008 Київського національного університету технологій та дизайну по опонуванню роботи «Формування розвитку інноваційного підприємництва» на здобуття ступеня доктора філософії  Забашти Євгена Юрійовича.

21.04.2021  офіційний опонент у спеціалізованій вчені раді Д 26.142.03 Міжрегіональної Академії управління персоналом по опонуванню роботи «Механізм формування інноваційної політики видавничо-поліграфічних підприємств в мережевій економіці» на здобуття ступеня кандидата економічних наук  Шабан  Катерини Степанівни

8. Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

керівник науково-дослідної роботи за темою НДР кафедри «Формування маркетингового забезпечення розвитку підприємств» (№ державної реєстрації 0115U007009), лютий 2015 – грудень 2020 рр.

11. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

Договір з ТОВ «СОЛДІ І КО», ТОВ «УКРАЇНСЬКІ СИСТЕМИ СОЛАР» від 01.03.2018р по теперішній час про надання послуг з консультування з питань організації і проведення маркетингових досліджень ринку, маркетингового стратегічного управління розвитком та ін. маркетингових функцій управління на розвитку підприємств.

19. Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Членство в громадській організації «Українська Асоціація Маркетингу»

6.

Каліна Ірина Іванівна

1.Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.  Kalina I.I. Transformation of business models under conditions of new technological order / I.I. Kalina // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (USA- Scopus SJR) – 2020. ‒ VOLUME 12, 02-SPECIAL ISSUE. – pp 550-561

2.  Карбовська Л.О., Якушик І.Д., Фещенко О. Л., Каліна І. І., Козлова А. І. Забезпечення сталого розвитку економіки та

підвищення енергетичної безпеки на основі використання відновлюваних джерел енергії: проблеми та перспективи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики Том 5 № 36 2021

3.  Eleonora Tereshchenko, Oksana Shkolenko, Inna Kosmidailo, Iryna Kalina, Nataliia Shulіar.  Formation of an effective risk management system at the enterprise. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (Financial and credit activity-problems of theory and practice) 1/2021. (Web of Science) http://fkd.org.ua/issue/view/13824

4. Каліна І.І. Трансформація бізнес-моделей аграрного сектору в умовах цифрової економіки. Ефективна економіка. 2017. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/

5.  Каліна І.І. Методологічні основи розвитку цифровізації аграрного сектору в контексті стратегічних пріоритетів національної економіки. Ефективна економіка. 2018. № 9.

6.  Каліна І.І. Концептуальні засади побудови цифровізації аграрного сектору. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/

7.  Каліна І.І. Ідентифікація системи маркерів якості персоналу машинобудівних підприємств / І.І. Каліна // Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2017. – Вип. 36. ‒ С. 168-173.

8.  Каліна І.І. Детермінантно-теоретичні засади формулювання та розвитку поняття «цифрова економіка» в інформаційно-комунікаційному середовищі / І.І. Каліна // Вісник Одеського національного університету. Економіка: науковий журн. ‒ Том. 23. ‒ Вип. 5(70), 2018.  ‒ С. 78-83.

9.  Каліна І.І. Дослідження сучасного стану аграрного сектору в умовах активізації бізнесу [Електронний ресурс] / І.І. Каліна // Приазовський економічний вісник. ‒ 2019. ‒ № 2(13).

10. Каліна І.І. Вітчизняний та зарубіжний досвід цифровізації бізнес-процесі / І.І. Каліна // Регіональна економіка та управління: науково-практичний журн. ‒ 1(23) лютий 2019 р. ‒ С. 61-66.

11. Каліна І.І. Сучасні тенденції діджеталізації економіки провідних країн світу / І.І. Каліна // Економічні студії: науково-практичний економічний журн. ‒ 1(23) березень 2019 р.   ‒ С. 20-26.

12. Каліна І.І. Тенденції розвитку цифрового маркетингу / Каліна І.І. // Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту: щоквартальний збірник наукових праць. ‒ № 4 (63) 2019 р. ‒ С. 92-100.

13. Каліна І.І. Трансформаційні тенденції розвитку інтеграції цифрових технологій / Каліна І.І. // Наукові праці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія: економічна. ‒ Покровськ. ‒ №1 (20), 2019 р. ‒ С. 124-130.

14. Каліна І.І. Інноваційні інструменти маркетингу в епоху цифровізації / Каліна І.І. // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. К.: Видавничий дім «Гельветика». ‒ Вип. 6.1-1(56), 2019. ‒ С. 188-194.

15. Каліна І.І. Концепція побудови активізації аграрного підприємства в умовах цифрової економіки / І.І. Каліна // Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2019. – Вип. 3(55). ‒ С. 176-184.

16. Каліна І.І. Методологічні основи розвитку цифровізації в контексті стратегічних пріоритетів національної економіки / І.І. Каліна // Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2020. – Вип. 1(57). ‒ С. 164-172.

17. Каліна І.І. Концептуальні засади цифрової компетентності персоналу в нових конкурентних умовах / І.І. Каліна // Економіка і управління. ‒ К.: Європейський університет. 2019. Вип. 4(84). ‒ С. 61-68.

18.       Каліна І.І. Методологічні аспекти дослідження розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Каліна І.І. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації: теорія, методологія, практика: Монографія. Житомир. ФОП Євенок О.О., 2020. 404 с.

5. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

9 лютого 2021 р. захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» та здобула науковий ступінь доктора економічних наук (ДД 010724 від 09.02.2021 р.)

7.Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

1. З 2017-2019 рр. ‒ член спеціалізованої Вченої ради шифр К 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

2. Опонент дисертаційної роботи Бурсова Ростислава Вікторовича на тему «Економічне стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) зі спеціальності 08.00.04. – економіка та управління підприємствами

11. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою),

2016 – 2021  ‒ наукове консультування ТОВ «Ровус»

12.Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1.    Каліна І.І. Рекламний процес: взаємозв’язок ринку та реклами в соціально-комунікаційних умовах / І.І. Каліна // Комунікаційні технології в міжнародних соціальних практиках: матеріали міжна-родної науково-практичної конференції,              7 листопада 2017 року, м. Київ, Україна. ‒ [гол. Ред. Проф. М.Ф. Головатий; наук. Ред. Проф. О.М. Холод]. ‒ К., 2017. ‒ С. 63-69.

2.    Каліна І.І. Теоретичні аспекти формування цифровізації економіки / І.І. Каліна // Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика: зб. Матеріалів ІІ Всеукр. Наук.-практ. Інт.-конф., 27 листопада 2018 р. ‒ К.: КУБГ, 2018.  ‒ С. 174-176.

3.    Каліна І.І. Економіко-правові засади функціонування цифровізації економіки // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. Наук.-практ. Конф. (30 листопада 2018 р.; м. Київ) / Відпов. За вип. С. Остапчук. ‒ К.: ТОВ «ВІПО», 2018. ‒ С. 56-60.

4.    Каліна І.І. Роль і місце стратегії активі-зації у системі менеджменту / І.І. Каліна // Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних  інформаційних технологій та систем управління: матеріали ІІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. (25 лютого 2019 р.; м. Київ) / Відпов. За вип.   Остапчук. ‒ К.: ТОВ «ВІПО», 2019. ‒ С. 184-187.

5.    Каліна І.І. Бізнесові виклики в умовах цифровізації сучасної економіки / І.І. Каліна // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (1 травня 2019 р.; м. Ле-Ман, Франція). ‒ Ле-Ман: Baltija Publishing, 2019. ‒ С. 37-40.

6.    Каліна І.І. Базисні умови формування стратегії активізації агрохолдингів / І.І. Каліна // Методичні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів: матеріали Між-народної наукової конференції (22 червня 2019 р., м. Дніпро). ‒ Дніпро: НО «Перспектива», 2019. ‒ С. 41-43.

7.    Каліна І.І. Цифровізаційна трансформація та її мож-ливості для розвитку бізнесу в нових ринкових умовах / І.І. Каліна // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: матеріали Міжна-родної науково-практичної конференції (31 серпня 2019 р., ГО «Львівська економічна фундація»). ‒ Львів: ЛЕФ, 2019. ‒ С. 85-88.

8.    Каліна І.І Трансформаційні фази розвитку цифрової економіки / І.І. Каліна // Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 вересня 2019 р., м. Запо-ріжжя). ‒ Запоріжжя, 2019. ‒ С. 39-42.

Каліна І.І. Градація рівня цифровізації в конкурентних умовах // Проблеми модер-нізації України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції», 13 листопада 2019 р. / редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. ‒ К.: МАУП, 2019. ‒ С. 134-137.

19. Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член громадської організації Інститут інформації, права і оподаткування з 20 серпня 2019 року

 

План заходів з профорієнтаційної роботи

кафедри маркетингу і рекламного бізнесу в 2021-2022 рр..

 

Місяць

План заходів

Дата

Відповідальний

 

Листопад

Організаційні заходи в коледжах м.Суми

19-20.11.2021р.

26-27.11.2021р

 

Галенін Р.В.

 

Грудень

Зустріч з директорами та учнями м.Києва

 

Протягом місяця

Марченко С.М.

Вишнівска Б.В.

 

Січень

Виїзні заходи в коледжах м.Путивль, м.Шостка.

 

Протягом місяця

Галенін Р.В.

Вишнівська Б.В.

Вертепна А.І.

 

Лютий

Проведення онлайн зустрічей з іноземцями

 

Протягом місяця

Бойко С.С.

Вишнівська Б.В.

Галенін Р.В.

 

Березень

Організаційні заходи з учнями шкіл м.Суми

 

Протягом місяця

Галенін Р.В.

Вишнівська Б.В.

 

Травень

Організаційні заходи з учнями шкіл м.Києва

 

Протягом місяця

Марченко С.М.

Бойко С.С.

Каліна І.І.

 

Відповідальним по профорієнтаційній роботі призначити Галеніна Р.В.

Один раз на місяць, викладачами кафедри подається звіт про виконану роботу.

 

 

 Проект стратегічного плану розвитку кафедри маркетингу і рекламного бізнесу на 2021-2023 роки

 

Стратегічний план розвитку кафедри маркетингу було спроектовано відповідно до Закону України «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр», а також стратегії розвитку МЄУ на період 2021-2026 роки, ухваленою Вченою Радою МЄУ.

Місія кафедри маркетингу і рекламного бізнесу – формування лідерів та підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері маркетингу і рекламного бізнесу.

Стратегія розвитку кафедри маркетингу і рекламного бізнесу – підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства та науки, яке базується на глобальній економіці знань.

Завдання стратегічного розвитку кафедри маркетингу і рекламного бізнесу: підвищити якість освіти і набуття нашими випускниками незаперечних конкурентних переваг на ринку праці через втілення традиційних форм, методів і складових навчання, а саме: поглиблення практичної роботи, посилення мовної підготовки, гнучкість навчальних процесів для досягнення відповідних загальних та професійних компетентностей.

Ключові характеристики, що характеризують стратегічні цілі розвитку кафедри маркетингу і рекламного бізнесу до 2023 року:

 1. Ведення освітньої діяльності за освітніми рівнями та відкриття нових освітніх програм.
 2. Розробка і впровадження сертифікованих програм (індивідуальна траєкторія навчання) та курсів підвищення кваліфікація («Школа маркетолога», «Рекламне мистецтво») – 2022 рік.
 3. Стимулювання студентів використовувати інформацію на освітніх платформах, таких як: Edx, Coursera, які реалізують складову Life Long Learning, і наповнення яких відповідає вимогам Болонської Декларації про автономність навчання. Матеріали всіх курсів (статті, конспекти, таблиці, схеми) студенти оформлюють у своєму професійному портфоліо, і який стане в нагоді під час підготовки до семінарських, практичних занять, а також складання підсумкового іспиту.
 4. Створення у 2022 році «Школи маркетолога» з проведення майстер-класів серед школярів і студентів. Не менше 2 занять у семестрі.(Галенін Р.В., Марченко С.М.)
 5. Створення «Клубу лідерства, рекламаціі та тим-білдингу» (Галенін Р.В., Марченко С.М.) за підтримки стейкхолдерів-представників бізнес-структур (2021-2022 рік).
 6. Поширення практики академічної мобільності – не менше 1 студента щороку ОС «Бакалавр» участь в процесі академічної мобільності.
 7. Не менше 5 публікацій щороку викладачами кафедри у журналах, що індексуються у науковометричних базах Scopus, WoS.
 8. Забезпечення щорічної участі у студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт (грантах) не менше 7 студентів.
 9. Розробка та видання навчальних посібників з профільних дисциплін.
 10. Залучення закордонних лекторів-практиків з академічних та бізнесових структур.
 11. Систематичне проведення заходів щодо популяризації культури доброчесності усіх учасників освітнього процесу, продовження практики онлайн-опитувань здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів про якість ОПП.
Контакти
Приймальна комісія

+38 068 300 30 40
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 063 169 98 67
+38 050 690 60 60
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187