+38 068 300 30 40
До сайту університету

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність – інтелектуальна, творча робота, що спрямована на одержання і використання нових знань, для сталого розвитку та самореалізації особистості, основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Наукові здобутки професорсько-викладацького складу ННІ «Європейської Школи Бізнесу» визнається на регіональному та загальнонаціональному рівні й, в окремих сферах, у міжнародному науковому та практичному просторі.

Наукова діяльність в ННІ «Європейська Школа Бізнесу» є невід'ємною складовою освітнього процесу і здійснюється з метою посилення наукової, навчальної і практичної складової в системі вищої освіти.

Наукова діяльність ННІ «Європейської Школи Бізнесу» забезпечується шляхом:

 • багато форматного розвитку наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з організаціями і установами з метою застосування наукових підходів до практичних завдань сучасного ринку, впровадження отриманих результатів наукових досліджень і розробок у практичну діяльність;
 • участь у конференціях різних рівнів та публікацій наукових результатів у фахових вітчизняних, міжнародних виданнях та наукометричних базах;
 • участі професорсько-викладацького складу в науково-дослідних і дослідно-практичних роботах, що провадяться в університеті, таких як:

НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

 • сприяння підвищення рівня наукової підготовки студентів;
 • формування у студентів інтересу й потреби в науковій творчості;
 • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

РАДА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

 • якісне оновлення змісту, форм і методів вищої освіти;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, всебічне сприяння їх роботі;
 • залучення студентів та молодих науковців зі складу науково-педагогічних працівників ННІ «Європейська Школа Бізнесу» до вирішення практичних завдань, які мають вагоме значення в розвитку науки;
 • сприяння участі студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, виставках, круглих столах, тренінгах та ін.

НАУКОВА ШКОЛА

 • формування теоретичних засад стратегічного управління в економіці України з метою визначення пріоритетів інноваційного розвитку економіки;
 • узагальнення теоретичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо формування інноваційної моделі управління бізнес-структурами;
 • висвітлення проблем в управлінні вітчизняними підприємствами та дослідження причинно-наслідкових зв’язків в умовах мінливого конкурентного середовища.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • публікація результатів досліджень в галузі управління та адміністрування, забезпечення оперативного та зручного доступу до них для всіх бажаючих;
 • сприяння створенню відкритого інформаційного середовища для взаємодії провідних вчених, молодих науковців та практиків;
 • виявлення актуальних проблем розвитку науки управління, впливу глобалізації та створення дискусійної платформи для науковців-практиків щодо пошуку нових механізмів їх вирішення.
 • Проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу шляхом написання та друку наукових статей, у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз та участі у наукових конференціях
 • Зайцев Ю.К, Москаленко О.М. Теоретико-методологічні проблеми становлен­ня сучасної політичної економії. – Економічна теорія: науковий журнал. – 2015. – № 4. – С. 54-62. (Index Copernicus)
 • Ремига Ю.С. Інформаційні системи та технології у забезпеченні управлінням вантажними перевезеннями // Науковий журнал «Молодий вчений». - №4 (19) квітень, 2015 р. – ч.2. – С.34-37. [URL:http://molodyvcheny>.in.ua/ ru/archive/19/] (Index Copernicus)
 • Ремига Ю.С. Проектування транспортно-логістичних систем як ефективна складова діяльності підприємства // International Scientific Journal / Международный научный журнал / Міжнародний науковий журнал. Сборник научных статей. Выпуск 7, октябрь, 2015. – С.86-90. [URL: http://www.inter-nauka.com/issues/2015/7/437] (РИНЦ, RePec, OAJI, ResearchBib)
 • Зайцев Ю.К. Трансформація ціннісних орієнтирів розвитку сучасної економіки: форми прояву, проблеми та перспективи // Економічна теорія і право: зб. Наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – № 3 (26). – С. 11-26. (Index Copernicus)
 • Ремига Ю.С. Теоретичні аспекти поняття «ланцюг доставки» // International Scientific Journal / Международный научный журнал / Міжнародний науковий журнал. Сборник научных статей. Выпуск 1. Том 2, январь, 2016. – С.91-93. [URL: http://www.inter-nauka.com/issues/conf-2016/january/707] (РИНЦ, RePec, OAJI, ResearchBib)
 • Zaitsev Yurii, Moskalenko Oleksandra. Modern society and economy: the dialectics of interdependence of possibilities and the methodology of its cognition // Economic Studies. – 2017. – №4. (Scopus)
 • Remyha Yu.S. Characteristic of the complex marketing communications elements / Yu.S.Remuha, N.V.Kovalenko // Proceedings of the National Aviation University, N 2(71), 2017. – P.126-130. DOI: 10.18372/2306-1472.71.11757 [URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php /visnik/article/view/11757] (CrossRef, Index Copernicus)
 • Ремига Ю.С. Значення інноваційного підходу при управлінні ланцюгами поставок в сучасних умовах // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С.108-113. [URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15869] (Index Copernicus)
 • Shtal T.V., Polyakova Ya.O., Proskurnina N.V., Dobroskok Yu.B., Kot O.V. Modeling the convergence of the economic system of Ukraine with the group of 20 countries based on the analysis of structural changes in Ukraine foreign trade // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. Vol. 9. No 6 (36). DOI: https://doi.org/10.14505.//jarle.v9.6(36).28 (Scopus)
 • Boiko Olena, SedikovaIryna, Savenko Food security of the Black sea littoral and features of its development // Baltic Journal of Economic Studies . Volume 4 Number 5.. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, pp. 297-304 (Web of Science)
 • Remyha Yu.S., Pozniak O.V. A theoretical approach to the formation of subjects’ interaction in supply chains at risks conditions // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, pp.198-208. DOI: htps://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-198-208 (Web of Science)
 • Remyha Yu.S., Tyrpak M.What is the role of consulting in logistics? // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання . Випуск №16/2018. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2018. – С.14-19. [URL: http://www.economyandsociety.in.ua/ journal-16/23-stati-16/1958-remyha-y-s-tyrpak-m-o] (Index Copernicus)
 • Boiko Olena, ParubetsOlena, Suhoniako Development of small and medium business in Ukraine with funding from the European Union // Baltic Journal of Economic Studies. Volume 5, Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, pp. 153-157 (Web of Science)
 • Grosul V., Chatchenko О. Assessment of efficiency of managementof key processes of business model of restaurant business enterprises. 2019. Economic Policy. 2019. Vol. 39 (103), P. 49–93. (Scopus)
 • Зайцев Ю.К. Політична економія постіндустріального суспільства // Економічна теорія. – № 1. 2019.– С. 20-42. (Index Copernicus)
 • Zaitsev Yurii K., Moskalenko Oleksandra M., Deyneka Tetiana. Quality of life as an indicator of the effectiveness of innovative models of the modern economy [Качество жизни как индикатор эффективности инновационных моделей современной экономики] // International Journal of Management Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 1261-1270. Article ID: IJM_11_06_115 2 Available online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 (Scopus)

Матеріали конференцій

 • Каліна І.І. Рекламний процес: взаємозв’язок ринку та реклами в соціально-комунікаційних умовах / І.І. Каліна // Комунікаційні технології в міжнародних соціальних практиках: матеріали міжна-родної науково-практичної конференції,              7 листопада 2017 року, м. Київ, Україна. ‒ [гол. Ред. Проф. М.Ф. Головатий; наук. Ред. Проф. О.М. Холод]. ‒ К., 2017. ‒ С. 63-69.
 •  Каліна І.І. Теоретичні аспекти формування цифровізації економіки / І.І. Каліна // Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика: зб. Матеріалів ІІ Всеукр. Наук.-практ. Інт.-конф., 27 листопада 2018 р. ‒ К.: КУБГ, 2018.  ‒ С. 174-176. 
 • Каліна І.І. Економіко-правові засади функціонування цифровізації економіки // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. Наук.-практ. Конф. (30 листопада 2018 р.; м. Київ) / Відпов. За вип. С. Остапчук. ‒ К.: ТОВ «ВІПО», 2018. ‒ С. 56-60. 
 • Каліна І.І. Роль і місце стратегії активі-зації у системі менеджменту / І.І. Каліна // Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних  інформаційних технологій та систем управління: матеріали ІІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. (25 лютого 2019 р.; м. Київ) / Відпов. За вип.   Остапчук. ‒ К.: ТОВ «ВІПО», 2019. ‒ С. 184-187. 
 • Каліна І.І. Бізнесові виклики в умовах цифровізації сучасної економіки / І.І. Каліна // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (1 травня 2019 р.; м. Ле-Ман, Франція). ‒ Ле-Ман: Baltija Publishing, 2019. ‒ С. 37-40. 
 • Каліна І.І. Базисні умови формування стратегії активізації агрохолдингів / І.І. Каліна // Методичні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів: матеріали Між-народної наукової конференції (22 червня 2019 р., м. Дніпро). ‒ Дніпро: НО «Перспектива», 2019. ‒ С. 41-43.
 • Каліна І.І. Цифровізаційна трансформація та її мож-ливості для розвитку бізнесу в нових ринкових умовах / І.І. Каліна // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: матеріали Міжна-родної науково-практичної конференції (31 серпня 2019 р., ГО «Львівська економічна фундація»). ‒ Львів: ЛЕФ, 2019. ‒ С. 85-88. 
 • Каліна І.І Трансформаційні фази розвитку цифрової економіки / І.І. Каліна // Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 вересня 2019 р., м. Запо-ріжжя). ‒ Запоріжжя, 2019. ‒ С. 39-42. 
 • Каліна І.І. Градація рівня цифровізації в конкурентних умовах // Проблеми модер-нізації України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції», 13 листопада 2019 р. / редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. ‒ К.: МАУП, 2019. ‒ С. 134-137. 
 • Галенін Р.В., Баценко Л.М. Шляхи вдосконалення управління персоналом. Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна, 19 лютого 2021 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2021. – С.171-174.
 •    Галенін Р.В. Управління розвитком суб’єктів господарювання в умовах гіперконкуренції та глобалізації.  Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів Х Міжнародної науковопрактичної конференції, 18 травня 2018 р., м. Харків. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С.110-112.
 • Галенін Р.В. Перешкоди для впровадження концепції  AMS на підприємствах. ХІІІ-а Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 100-річчю від часу утворення у складі Міністерства земельних справ комітетів – вченого сільськогосподарської освіти та 80-річчю від дня народження академіка НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України, Героя України, президента Національної академії аграрних наук України (1996–2011) Михайла Васильовича Зубця (1938–2014). м. Київ, 18 травня 2018 року/ Нац. акад. аграр. наук України ; – К. : ТОВ «Наш формат», 2018. – Ч. 1. 
 •  II International scientific and practical conference,” Management and administration responses to hybrid threats”, Erasmus+ Project Roman Halenin, Desember 7,2021, Kyiv

Монографії

Каліна І.І. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації: теорія, методологія, практика: Монографія. Житомир. ФОП Євенок О.О., 2020. 404 с., 16,8 д.а.

 

Навчальні посібники

Адміністративний менеджмент: підручник / Л.М.Баценко, Р.В.Галенін, Ткаченко В.В. - Суми, 2021. – 355 с., 4,9 а.а.

Halenin R.. Batsenko L.  Strategic management at the enterprise:  methodological guidelines for individual work for students 4-year field of study 073 "Management", 074"Public administration" full-time and distance learning in higher educational institutions- Sumy: SNAU 2020.- 29 p.

HR-менеджмент в інноваційній діяльності: навчальний посібник / Б. В. Вишнівська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ТОВ "Центр поліграфії "Компринт", 2017. - 250 с., 10, 4 д.а.

Авторське право на твір №104453 підручник «Адміністративний менеджмент» Баценко Л.М, Галенін Р.В., Ткаченко В.В. Суми, 2021.-355 с. Дата реестрації 5 травня 2021р.

 

Статті у іноземних виданнях 

 •  Галенін Р.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі використання інструментів маркетингу. International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April12-13th, 2018. Poznan, Poland– С. 3-7.
 • Галенін Р.В. Профессиональное обучение работников на предприятии. Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сборник научных статей. /редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2017. – С.232-235

 

Статті у наукових фахових виданнях України

 

 • Галенін Р.В., Баценко Л.М.,  Стеценко Я.Е. Збалансованість винагороди та покарання в системі управління мотивацією на підприємстві. Інфраструктура ринку.2020. №39 
 • Галенін Р.В., Баценко Л.М., Комаров О.Д. Інноваційна діяльність компаній: розробка інноваційних стратегій та їх оцінка. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». Вип. 48, 2020.  С. 32-42 
 • Галенін Р.В.,  Баценко Л.Н., Паливода В.І.  Модель формування інвестиційного прибутку. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія „Економічні науки”. № 1, 2018. 130-137. 
 •  Васюткіна Н.В. Маркетинг цінностей як домінанта розвитку суб’єктів господарювання // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. К., 2018. – №2(13).– С.61-68. 
 •  Васюткіна Н.В. Маркетинг взаємовідносин та партнерської взаємодії підприємств: концептуальні підходи, сучасні інструменти // Економіка та управління.  К., 2019. – № 1.– С.5-21. 
 • Карбовська Л.О., Якушик І.Д., Фещенко О. Л., Каліна І. І., Козлова А. І. Забезпечення сталого розвитку економіки та підвищення енергетичної безпеки на основі використання відновлюваних джерел енергії: проблеми та перспективи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики Том 5 № 36 2021 
 • Каліна І.І. Трансформація бізнес-моделей аграрного сектору в умовах цифрової економіки. Ефективна економіка. 2017. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ 
 •    Каліна І.І. Методологічні основи розвитку цифровізації аграрного сектору в контексті стратегічних пріоритетів національної економіки. Ефективна економіка. 2018. № 9. 
 •    Каліна І.І. Концептуальні засади побудови цифровізації аграрного сектору. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ 
 •    Каліна І.І. Ідентифікація системи маркерів якості персоналу машинобудівних підприємств / І.І. Каліна // Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2017. – Вип. 36. ‒ С. 168-173. 
 •    Каліна І.І. Детермінантно-теоретичні засади формулювання та розвитку поняття «цифрова економіка» в інформаційно-комунікаційному середовищі / І.І. Каліна // Вісник Одеського національного університету. Економіка: науковий журн. ‒ Том. 23. ‒ Вип. 5(70), 2018.  ‒ С. 78-83. 
 •    Каліна І.І. Дослідження сучасного стану аграрного сектору в умовах активізації бізнесу [Електронний ресурс] / І.І. Каліна // Приазовський економічний вісник. ‒ 2019. ‒ № 2(13). 
 •    Каліна І.І. Вітчизняний та зарубіжний досвід цифровізації бізнес-процесі / І.І. Каліна // Регіональна економіка та управління: науково-практичний журн. ‒ 1(23) лютий 2019 р. ‒ С. 61-66. 
 •    Каліна І.І. Сучасні тенденції діджеталізації економіки провідних країн світу / І.І. Каліна // Економічні студії: науково-практичний економічний журн. ‒ 1(23) березень 2019 р.  ‒ С. 20-26. 
 •    Каліна І.І. Тенденції розвитку цифрового маркетингу / Каліна І.І. // Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту: щоквартальний збірник наукових праць. ‒ № 4 (63) 2019 р. ‒ С. 92-100. 
 •    Каліна І.І. Трансформаційні тенденції розвитку інтеграції цифрових технологій / Каліна І.І. // Наукові праці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія: економічна. ‒ Покровськ. ‒ №1 (20), 2019 р. ‒ С. 124-130. 
 •    Каліна І.І. Інноваційні інструменти маркетингу в епоху цифровізації / Каліна І.І. // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. К.: Видавничий дім «Гельветика». ‒ Вип. 6.1-1(56), 2019. ‒ С. 188-194. 
 • Каліна І.І. Концепція побудови активізації аграрного підприємства в умовах цифрової економіки / І.І. Каліна // Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2019. – Вип. 3(55). ‒ С. 176-184. 
 • Каліна І.І. Методологічні основи розвитку цифровізації в контексті стратегічних пріоритетів національної економіки / І.І. Каліна // Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2020. – Вип. 1(57). ‒ С. 164-172. 
 •    Каліна І.І. Концептуальні засади цифрової компетентності персоналу в нових конкурентних умовах / І.І. Каліна // Економіка і управління. ‒ К.: Європейський університет. 2019. Вип. 4(84). ‒ С. 61-68.
 •  Каліна І.І. Методологічні аспекти дослідження розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 •  

Статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз

 

 •  Halenin R.., Artyukhov and other,.Determining the stable operation range of the equipment to obtain NH4NO3 granules with nanoporous structure. Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2018 (Scopus
 •  Halenin R., Artyukhov and other,. Modification of the Porous Ammonium Nitrate Granules: Impact of the Modifier Type on the Granule Nanoporous Structure.   Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2019 (Scopus
 •  Dumchikov, M., Kononenko, N., Batsenko, L., Halenin, R., Hlushchenko  (2020).  Issues of regulating cryptocurrency and control over its turnover: international experience.  Revista Amazonia Investiga,  N/Volume 9 -Issue 31: 10-20/ July,2020 http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.31.07.1 (Web of Science)
 • Vasiutkina N. The state and ways of Ukrainian food industry development in terms of integration into European economic space / N. Vasiutkina,  O. Boiko, O. Bavyko, S.Yermak //Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019.– Vol. 27. Рp. 69-86. (Scopus
 • Vasiutkina N. Problems of ensuring milk quality in Ukraine in terms of European standards implementation / N.Vasiutkina, O.Boiko, O.Bavyko, S.Yermak // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019.– Vol. 27. Р. 15-21.  (Scopus
 • Vasiutkina N. Innovative determinants of development of industrial enterprises of Kyiv / N. Vasiutkina,  O. Boiko, O.Kondratiuk // Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o.–  2019. – Pр. 368-381. 
 •  Vasiutkina N. Innovative initiatives of development of ukrainian and South-Korea industries in the period of globalization challenges /  O. Boiko, N. Vasiutkina,  O.Kondratiuk, I. Stoianenko// Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020.– Vol. 32. Рp. 43-53. (Scopus
 •  Vasiutkina N. Ukrainian-Chinese cooperation of industrial enterprises on innovative principles/,  O. Boiko, N. Vasiutkina, O.Kondratiuk, I. Stoianenko// Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020.– Vol. Vol. 32, pp. 74-89. (Scopus
 •  Vasiutkina N. Research of bottled water consumers’ behavior in Europe and Ukraine considering current economic and environmental conditions / N. Vasiutkina, O. Lazebnyk// Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020.– Vol. Vol. 14. Рp. 106-113. (Scopus)
 •    Kalina I.I. Transformation of business models under conditions of new technological order / I.I. Kalina // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (USA- Scopus SJR) – 2020. ‒ VOLUME 12, 02-SPECIAL ISSUE. – pp 550-561
 •    Eleonora Tereshchenko, Oksana Shkolenko, Inna Kosmidailo, Iryna Kalina, Nataliia Shulіar.  Formation of an effective risk management system at the enterprise. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (Financial and credit activity-problems of theory and practice) 1/2021. (Web of Science) http://fkd.org.ua/issue/view/13824

 

 

 

 

Загальна кількість наукових робіт науково-педагогічними працівниками ННІ «Європейська Школа Бізнесу» складає більше 80 наукових статей та 100 тез доповідей у конференціях різних рівнів.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ

Мета діяльності науково-дослідної лабораторії – розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій з удосконалення системи управління бізнесом, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

 • залучення до навчального процесу провідних учених і науковців, працівників закладів вищої освіти та інших наукових установ і організацій;
 • організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.

ПЛАН проведення науково-практичних семінарів ННІ «Європейська Школа Бізнесу»на 2021 рік

 • Науково-практичний семінар: «Роль менеджера в управлінні сучасною організацією».
 • Науково-практичний семінар: «Значення лідера в менеджменті».
 • Науково-практичний семінар: «Аналіз необхідних якостей сучасного керівника».
 • Науково-практичний семінар: «Контроль як необхідний атрибут менеджменту».
 • Науково-практичний семінар: «Суть управлінського рішення і етапи його прийняття».
 • Науково-практичний семінар: «Аналіз ризиків при прийнятті управлінського рішення».
 • Науково-практичний семінар: «Стилі і методи управління».
 • Науково-практичний семінар: «Сучасні підходи управління персоналом».
 • Науково-практичний семінар: «Призначення матеріального і нематеріального стимулювання».
 • Науково-практичний семінар: «Поняття негативної та позитивної мотивації».
 • Науково-практичний семінар: «Тайм-менеджмент: поняття, сутність та призначення».
Контакти
Приймальна комісія

+38 068 300 30 40
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 063 169 98 67
+38 050 690 60 60
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187