+38 044 338 00 43
До сайту університету

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність – інтелектуальна, творча робота, що спрямована на одержання і використання нових знань, для сталого розвитку та самореалізації особистості, основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Наукові здобутки професорсько-викладацького складу ННІ «Європейської Школи Бізнесу» визнається на регіональному та загальнонаціональному рівні й, в окремих сферах, у міжнародному науковому та практичному просторі.

Наукова діяльність в ННІ «Європейська Школа Бізнесу» є невід'ємною складовою освітнього процесу і здійснюється з метою посилення наукової, навчальної і практичної складової в системі вищої освіти.

Наукова діяльність ННІ «Європейської Школи Бізнесу» забезпечується шляхом:

 • багато форматного розвитку наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з організаціями і установами з метою застосування наукових підходів до практичних завдань сучасного ринку, впровадження отриманих результатів наукових досліджень і розробок у практичну діяльність;
 • участь у конференціях різних рівнів та публікацій наукових результатів у фахових вітчизняних, міжнародних виданнях та наукометричних базах;
 • участі професорсько-викладацького складу в науково-дослідних і дослідно-практичних роботах, що провадяться в університеті, таких як:

НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

 • сприяння підвищення рівня наукової підготовки студентів;
 • формування у студентів інтересу й потреби в науковій творчості;
 • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

РАДА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

 • якісне оновлення змісту, форм і методів вищої освіти;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, всебічне сприяння їх роботі;
 • залучення студентів та молодих науковців зі складу науково-педагогічних працівників ННІ «Європейська Школа Бізнесу» до вирішення практичних завдань, які мають вагоме значення в розвитку науки;
 • сприяння участі студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, виставках, круглих столах, тренінгах та ін.

НАУКОВА ШКОЛА

 • формування теоретичних засад стратегічного управління в економіці України з метою визначення пріоритетів інноваційного розвитку економіки;
 • узагальнення теоретичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо формування інноваційної моделі управління бізнес-структурами;
 • висвітлення проблем в управлінні вітчизняними підприємствами та дослідження причинно-наслідкових зв’язків в умовах мінливого конкурентного середовища.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • публікація результатів досліджень в галузі управління та адміністрування, забезпечення оперативного та зручного доступу до них для всіх бажаючих;
 • сприяння створенню відкритого інформаційного середовища для взаємодії провідних вчених, молодих науковців та практиків;
 • виявлення актуальних проблем розвитку науки управління, впливу глобалізації та створення дискусійної платформи для науковців-практиків щодо пошуку нових механізмів їх вирішення.
 • Проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу шляхом написання та друку наукових статей, у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз та участі у наукових конференціях
 • Зайцев Ю.К, Москаленко О.М. Теоретико-методологічні проблеми становлен­ня сучасної політичної економії. – Економічна теорія: науковий журнал. – 2015. – № 4. – С. 54-62. (Index Copernicus)
 • Ремига Ю.С. Інформаційні системи та технології у забезпеченні управлінням вантажними перевезеннями // Науковий журнал «Молодий вчений». - №4 (19) квітень, 2015 р. – ч.2. – С.34-37. [URL:http://molodyvcheny>.in.ua/ ru/archive/19/] (Index Copernicus)
 • Ремига Ю.С. Проектування транспортно-логістичних систем як ефективна складова діяльності підприємства // International Scientific Journal / Международный научный журнал / Міжнародний науковий журнал. Сборник научных статей. Выпуск 7, октябрь, 2015. – С.86-90. [URL: http://www.inter-nauka.com/issues/2015/7/437] (РИНЦ, RePec, OAJI, ResearchBib)
 • Зайцев Ю.К. Трансформація ціннісних орієнтирів розвитку сучасної економіки: форми прояву, проблеми та перспективи // Економічна теорія і право: зб. Наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – № 3 (26). – С. 11-26. (Index Copernicus)
 • Ремига Ю.С. Теоретичні аспекти поняття «ланцюг доставки» // International Scientific Journal / Международный научный журнал / Міжнародний науковий журнал. Сборник научных статей. Выпуск 1. Том 2, январь, 2016. – С.91-93. [URL: http://www.inter-nauka.com/issues/conf-2016/january/707] (РИНЦ, RePec, OAJI, ResearchBib)
 • Zaitsev Yurii, Moskalenko Oleksandra. Modern society and economy: the dialectics of interdependence of possibilities and the methodology of its cognition // Economic Studies. – 2017. – №4. (Scopus)
 • Remyha Yu.S. Characteristic of the complex marketing communications elements / Yu.S.Remuha, N.V.Kovalenko // Proceedings of the National Aviation University, N 2(71), 2017. – P.126-130. DOI: 10.18372/2306-1472.71.11757 [URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php /visnik/article/view/11757] (CrossRef, Index Copernicus)
 • Ремига Ю.С. Значення інноваційного підходу при управлінні ланцюгами поставок в сучасних умовах // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С.108-113. [URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15869] (Index Copernicus)
 • Shtal T.V., Polyakova Ya.O., Proskurnina N.V., Dobroskok Yu.B., Kot O.V. Modeling the convergence of the economic system of Ukraine with the group of 20 countries based on the analysis of structural changes in Ukraine foreign trade // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. Vol. 9. No 6 (36). DOI: https://doi.org/10.14505.//jarle.v9.6(36).28 (Scopus)
 • Boiko Olena, SedikovaIryna, Savenko Food security of the Black sea littoral and features of its development // Baltic Journal of Economic Studies . Volume 4 Number 5.. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, pp. 297-304 (Web of Science)
 • Remyha Yu.S., Pozniak O.V. A theoretical approach to the formation of subjects’ interaction in supply chains at risks conditions // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, pp.198-208. DOI: htps://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-198-208 (Web of Science)
 • Remyha Yu.S., Tyrpak M.What is the role of consulting in logistics? // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання . Випуск №16/2018. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2018. – С.14-19. [URL: http://www.economyandsociety.in.ua/ journal-16/23-stati-16/1958-remyha-y-s-tyrpak-m-o] (Index Copernicus)
 • Boiko Olena, ParubetsOlena, Suhoniako Development of small and medium business in Ukraine with funding from the European Union // Baltic Journal of Economic Studies. Volume 5, Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, pp. 153-157 (Web of Science)
 • Grosul V., Chatchenko О. Assessment of efficiency of managementof key processes of business model of restaurant business enterprises. 2019. Economic Policy. 2019. Vol. 39 (103), P. 49–93. (Scopus)
 • Зайцев Ю.К. Політична економія постіндустріального суспільства // Економічна теорія. – № 1. 2019.– С. 20-42. (Index Copernicus)
 • Zaitsev Yurii K., Moskalenko Oleksandra M., Deyneka Tetiana. Quality of life as an indicator of the effectiveness of innovative models of the modern economy [Качество жизни как индикатор эффективности инновационных моделей современной экономики] // International Journal of Management Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 1261-1270. Article ID: IJM_11_06_115 2 Available online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 (Scopus)

Загальна кількість наукових робіт науково-педагогічними працівниками ННІ «Європейська Школа Бізнесу» складає більше 80 наукових статей та 100 тез доповідей у конференціях різних рівнів.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ

Мета діяльності науково-дослідної лабораторії – розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій з удосконалення системи управління бізнесом, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

 • залучення до навчального процесу провідних учених і науковців, працівників закладів вищої освіти та інших наукових установ і організацій;
 • організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.

ПЛАН проведення науково-практичних семінарів ННІ «Європейська Школа Бізнесу»на 2021 рік

 • Науково-практичний семінар: «Роль менеджера в управлінні сучасною організацією».
 • Науково-практичний семінар: «Значення лідера в менеджменті».
 • Науково-практичний семінар: «Аналіз необхідних якостей сучасного керівника».
 • Науково-практичний семінар: «Контроль як необхідний атрибут менеджменту».
 • Науково-практичний семінар: «Суть управлінського рішення і етапи його прийняття».
 • Науково-практичний семінар: «Аналіз ризиків при прийнятті управлінського рішення».
 • Науково-практичний семінар: «Стилі і методи управління».
 • Науково-практичний семінар: «Сучасні підходи управління персоналом».
 • Науково-практичний семінар: «Призначення матеріального і нематеріального стимулювання».
 • Науково-практичний семінар: «Поняття негативної та позитивної мотивації».
 • Науково-практичний семінар: «Тайм-менеджмент: поняття, сутність та призначення».
Контакти
Приймальна комісія

+38 044 338 00 43
+38 093 338 00 43
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 044 338-00-41
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187