+38 068 300 30 40
До сайту університету

Стратегія розвитку

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ННІ «ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА БІЗНЕСУ»
на 2021-2025 рр.

 

ВСТУП

Стратегія розвитку Навчально-наукового інституту «Європейська школа бізнесу» (наділі ННІ ЄШБ) – це план розвитку інституту до 2025 року, який визначає напрямки та пріоритети подальшого удосконалення освітньої діяльності. Документ розроблено з урахуванням українського та міжнародного досвіду, рекомендацій Міжнародних організацій, Європейських вимог до забезпечення якості вищої освіти, стандартів ISO 9001, дотримуючись законів України та інших нормативно-правових документів в галузі освіти і науки.

МІСІЯ

Місією ЄШБ є забезпечення якісної, доступної, сучасної освіти завдяки знанням та досвіду науково-педагогічних працівників, розвитку наукових і освітніх технологій за принципами формування креативності, академічної доброчесності та свободи від дискримінації.

ВІЗІЯ

Візією ЄШБ є підготовка висококваліфікованих, креативних та перспективних професіоналів здатних керувати різними напрямками діяльності суб’єктів господарювання, різних за розміром та організаційно-правових форм, для подальшого ефективного інтегрування в світову бізнес спільноту.

 

 

Цілі

Стратегія

Набуття професіоналізму: виявлення можливостей кожного здобувача через засвоєння спеціалізованих освітніх програм та впровадження різноманітних форм практичного застосування аспектів професіональної діяльності.

Переглянути та удосконалити структуру ОП за спеціальностями:

073 Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 242 «Туризм»; 053 «Психологія» для досягнення високого рівня фахових компетентностей.

При розробці ОП врахувати досвід вітчизняних та іноземних ОП та запозичувати для реалізації кращі практики та інноваційні впровадження.

Розробка і впровадження сертифікованих програм (індивідуальна траєкторія навчання) та курсів підвищення кваліфікації («Школа маркетолога», «Рекламне мистецтво»)

Підписання договорів про співпрацю та поглиблення існуючих напрямків співробітництва зі спорідненими кафедрами зарубіжних ЗВО з метою обміну досвідом та  інтенсифікації академічної мобільності викладачів та студентів (Білорусь – психологія, США – туризм).

Забезпечити якісний процес навчання через реалізацію системи участі роботодавців (МДЦ «Артек», Національний природний парк «Синевир» - туризм; «Олком» (м. Київ), Big Duchmen (м. Київ), Henkel Україна (Київ) – маркетинг) та ін.

Поширення практики академічного обміну студентами.

 

Розвиток професійних компетентностей викладачів шляхом стажування їх у провідних компаніях на основі провадження проекту «Англійська мова за кордоном» з іноземними школами англійської мови: Cavendish School of English (Британія, Мальта), ClubClas English Language School (Британія, Мальта), David Game College Group (Британія), ЕС (США, Канада, Велика Британія, Ірландія, Мальта, ПАР). Bayswater Education School Лондон, Ліверпуль - Англія та Лімасол (Кіпр).

Підняти неформальну освіту на рівень, який відкриває можливості професійної конкурентоспроможності особистості на ринку праці, завдяки власному проекту «Міжнародний європейський докторат» за програмою підготовки «Професійний докторат». Проект орієнтований  на надання освітніх послуг, які не визначаються в системі формальної освіти, у той же час відкривають перспективні можливості кар’єрного зростання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження науково-дослідницької діяльності: набуття здобувачем  творчого та креативного підходу у дослідницькій діяльності

Відкриття суміжних освітніх програм на основі різних напрямів підготовки: 1. Маркетинг організацій сфери спорту. 2. Управління та адміністрування в закладах охорони здоров’я. 3. Фінанси, банківська справа та страхування.

Укладання договорів про співпрацю та проходження практики з провідними організаціями та підприємствами. Підписано угоди з роботодавцями МДЦ «Артек», Національний природний парк «Синевир». Заплановано підписання угод про співпрацю з ТОВ «Олком» (м. Київ), Big Duchmen (м. Київ), Guala Closures (Суми), Henkel Україна (Київ).

Укладання договорів про співпрацю зі  спорідненими кафедрами зарубіжних ЗВО та залучення іноземних фахівців до читання лекцій в онлайн форматі.

Відкриття науково-дослідної лабораторії «Інноваційно-цифровий маркетинг з елементами програмної продукції «БЕСТ-Маркетинг», «Парус», «ФРАНТ», «Marketing Explorer».

Формування  міжнародного наукового  товариства молодих вчених, аспірантів, студентів ННІ.

Надання періодичному електронному науковому журналу «Науково-студентський дискурс» міжнародного статусу.

Створення «Клубу лідерства, рекламації, та тим-білдингу» за підтримки стейкхолдерів-представників бізнес-структур.

Щорічне проведення студентських міжнародних конференцій з подальшою публікацією статей в міжнародних виданнях, студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт (грандів).

Відкриття опорного Науково-навчального центру на базі Національного природного парку «Синевир» з можливістю реалізації практичної підготовки здобувачів.

Впровадження конкурсу стартап-проектів для студентської молоді. У пілотний проект «Стартап-менеджмент» планується залучення студентських проектів із МЄУ та регіональних ЗВО.

 

Зростання чисельності публікацій, що індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS.

 

Забезпечення інноваційної діяльності: унікальність освітніх програм та можливість формування індивідуальної траєкторії навчання

Впровадження індивідуальної траєкторії навчання через складання індивідуальних навчальних планів.

Надання можливостей обирати програми відомих міжнародних університетів для отримання сертифікатів з дисциплін вільного вибору спільно з Prometheus, МОН України та міжнародними університетами – лідерами.

Стимулювання студентів до самоосвіти та підвищення кваліфікації за допомогою практичних курсів Mini MBA за напрямами: HR менеджмент, Антикризове управління, Фармацевтичний менеджмент, Hospital management.

Стимулювання студентів використовувати інформацію на освітніх платформах, таких як: Edx, Coursera, які реалізують парадигму Life Long Learning, наповнення яких відповідає вимогам Болонської Декларації про автономність навчання.

Інтеграція освітніх програм у світовий освітній простір через залучення учасників освітнього процесу до повної англомовної форми навчання.

Використання варіативних форм навчання, зокрема он-лайн, дистанційного, дуального, змішаного, інклюзивного сертифікатів ”Soft-skills” та імплементація підходів ”Thainair Plus” LKAO.

 

Врахування професійного ринку праці: розробка та постійне вдосконалення освітніх програм для потреб ринку праці

Врахування відгуків та пропозицій стейкхолдерів щодо освітніх програм.

Впровадити дуальне навчання як для бакалаврів, так і для магістрів та наскрізного і послідовного навчання за спеціальністю (бакалавріат-магістратура-PhD).

Узгодження освітньо-професійних програм здобувачів із запитами ринку праці регіонального та міжнародного спрямування.

 

Впровадження академічної мобільності: надання можливості навчатися, стажуватися та проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти на території України чи поза її межами.

 

Створення інтегрованих онлайн курсів

Організація підготовчих курсів для іноземних студентів.

Створення програм «ступеневої мобільності» та «кредитної мобільності»

Створення програм вертикальної та горизонтальної мобільності.

 

Застосування цифровізації: впровадження в освітній процес цифрових технологій

Проводити дослідження щодо впровадження і використання цифрових електронних  освітніх ресурсів в освітній процес.

Використання власних програмних розробок в освітньому процесі, адаптованих для діючих освітніх програм.

Створення цифрової платформи SMART UNIVERSITY.

 

Забезпечення академічної доброчесності: український консорціум академічної доброчесності

 

Просування політики академічної доброчесності в освітньому процесі. Проект «Академдоброчесність – енергія якісної освіти» передбачає проведення конкурсу серед студентів випускник курсів у номінації найвищий відсоток унікальності випускної кваліфікаційної роботи

 

Контакти
Приймальна комісія

+38 068 300 30 40
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 063 169 98 67
+38 050 690 60 60
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187